Regelement

WEDSTRIJD REGLEMENT ZEELAND REFINERY VISCLUB

 

Art. 1            De hoofddoelstelling van de te houden wedstrijden is om de visclubleden in de gelegenheid te stellen hun hobby op een gezellige en sportieve manier uit te oefenen, waarbij iedereen de mogelijkheid moet hebben om een goede vangst te behalen

Art. 2             Over het gehele jaar (1-1 t/m 31-12) zullen een aantal wedstrijden gehouden worden, zoveel mogelijk over de diensten van de verschillende shiften, zodat eenieder zonder daarvoor vrij te nemen een gelijk aantal keren aan de wedstrijden deel kan nemen

Art. 3             Over de viswedstrijden wordt een competitie gehouden van de vijf beste wedstrijden, welke aan het eind van het jaar uitmondt in een eindklassement. Elke wedstrijd zijn er punten te verdienen. Als blijkt dat twee deelnemers evenveel punten hebben zal er worden gekeken worden naar het beste resultaat van 6 wedstrijden mocht dit ook gelijk zijn word er gekeken naar de zevende westijd enz. Is dit gelijk dan het aantal eerste plaatsen, tweede plaatsen,etc. Mocht dit ook gelijk zijn dan zal er een loting plaats vinden die de plaats van de betreffende deelnemers in het eindklassement bepaald.

Art. 4             Om in het eindklassement te komen zuller er minimaal vijf wedstrijden gevist worden door elke deelnemer. Deelnemers met minder dan vijf wedstrijden komen niet in het eindklassement voor.
Heeft men 3 of 4 wedstrijden gevist dan krijgt men een klein prijsje die door het bestuur wordt samengesteld. Bij minder dan drie wedstijden krijgt men uiteraard geen prijs.

Art. 5             Voor iedereen die in het eindklassement voor komt zal er aan het eind van het jaar een prijs beschikbaar gesteld worden. Elke wedstrijd heeft zijn dag kampioen en krijgt een kleine herinnering. Degene die tijdens de wedstrijd de langste vis heeft gevangen krijgt een fles wijn.

Art. 6             De verdeling van de punten is als volgt:
1e plaats =1 punt; 2e plaats= 2punten; 3e plaats= 3punten; enz.
Maximaal kunnen er 20 punten worden behaald bij een wedstrijd. Bij geen gevangen vis krijg men het aantal maximaal punten toegekend.

Art. 7             Het bestuur behoudt zich het recht voor om de ter beschikking gestelde prijzen te bepalen. Getracht zal worden om de prijzen in de hengelsportsfeer te houden.

Art. 8             De prijzen zullen eenmaal per jaar op een door het bestuur te bepalen datum uitgereikt worden. Dit gebeurt op keuzebasis, d.w.z. de nummer èèn van het klassement heeft krijgt een waardebon, Nummer 2
mag daarna uit de overige prijzen kiezen. Indien iemand tijdens de prijsuitreiking niet aanwezig kan zijn, kan hij iemand anders voor zijn keuze machtigen. Als dit niet gebeurt is, dan zal de prijs die overblijft nadat alle andere prijswinnaars hun keuze hebben gemaakt terrug gaan naar het bestuur en is zijn kans op prijs verdwenen.

Art. 9            Tijdens de wedstrijd moet met èèn hengel met ten hoogste drie haken gevist worden. Speciaal tuig(lepels, veertjes, blinkers, jigs, pilkers of andere soorten kunstaas, alsmede dobbers) zijn niet toegestaan, evenals het gebruik van zwevende lijnen. uitzondering voor het vissen met dobber zijn in binnenwater, sloot kanaal en het vissen op Geep

Art.10            Het te gebruiken aas tijdens de wedstrijd zijn leeglopers, steek-en kweekzagers. Andere aas soorten zijn tijdens de wedstrijd verboden.
Dit geldt voor wedstrijdvissen met de boot en vanaf het strand. Voor geepvissen en binnenwater vissen is dit niet van toepassing.

Art.11            De duur van de bootwedstrijd is 4 uur, Voor de wedstrijd wordt de loting/plaats gedaan, er wordt niet meer van plaats gewisseld tijdens
de wedstrijd. Bij de overige wedstrijd disciplines  is de duur wedstrijd
3 uur. Na het start signaal mag er ingeworpen worden en bij het eind signaal moet er direct worden ingehaald. De gevangen vis bij de laatste ophaal telt nog mee voor de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd wordt er zo weinig mogelijk verkast, en dit alleen naar inzicht van het bestuur en de schipper. Voor elke bootwedstrijd is er een verplichte bijdrage, hierdoor kunnen we een extra boot visdag inplannen. De bijdrage wordt jaarlijks besproken op de ledenvergadering.

Art.12            Tijdens de wedstrijd zullen de plaatsen genummerd zijn. D.m.v loting worden de plaatsen van de deelnemers bepaald. Er wordt onderling niet meer gewisseld.
De nummering op de boot is als volgt: stuurboord voor is no 1, en dan de boot rond tot bakboord voor, dit is het laatste nummer. Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan van plaats te wisselen.

Art.13            De vis die meetelt, dient gevangen te worden tijdens de wedstrijd. Als de vis dubbel aangehaakt is d.w.z. door twee of meer deelnemers, dan worden de punten(d.w.z. de lengte) voor de betreffende vis gedeeld, mits beide haken in de bek zitten. Is dit laatste niet het geval, dan telt de vis voor diegene wiens haak in de bek zit.

Art.14            Alle vis word gemeten en telt mee voor de wedstrijd, er word naar boven afgerond, dus 20.2cm is 21 cm. Vis die mee genomen wordt, dient onmiddellijk na het (meten) vangen van de kop ontdaan te worden. Bij het meenemen van de vis dienen de wettelijke minimum vismaten gehanteerd te worden. Het meenemen van ondermaatse vis is geheel op eigen risico!

Art.15            Het is niet toegestaan om, bij wedstrijden op het strand of de dijk, gebruik te maken van pieren, paalhoofden of strekdammen. Ook in het water lopen bij het ingooien is niet toegestaan

Art.16            Vis die opgehaald wordt aan andere onderlijnen(b.v. afgetrokken of af gegooide onderlijnen),dan die aan de hoofdlijn zit. Telt niet mee, evenals dode opgeviste vis.

Art.17            Leden jonger dan 15 jaar mogen, indien dit te kennen wordt gegeven, naast hun begeleider staan tijdens de wedstrijd.

Art.18            Het meten van de vis en het bepalen van de uitslag, zowel van de afzonderlijke wedstrijden als de einduitslag, wordt door het bestuur of  door het bestuur aangewezen persoon gedaan. Toegevoegd is het duo meten. de vis wordt door je buurman gemeten en genoteerd. De club zorgt voor meet en schrijfmateriaal.

Art.19            Bij alle voorkomende zaken van twijfel, misverstanden en onvolledigheden in het reglement, beslist het bestuur en is de uitslag bindend voor de leden.

Art.20            Als men niet wilt deelnemen aan de wedstrijdklassement is dat mogelijk dan moet dit vooraf de eerste wedstrijd zijn meegedeeld aan het bestuur.

Art.21            Zoetwatervissen
Elke vis vis onder de 20 cm is goed voor 5 cm. Van elke vis die 20 cm of groter is wordt de werkelijke afmeting genoteerd. Het bestuur zorgt ervoor dat de benodigde vergunningen aanwezig is om op de benodigde plek te mogen vissen. M.a.w. een karper van 18 cm, wordt 5 cm geteld en een voorn van 12 cm wordt 5 cm geteld.
Men mag met twee hengels vissen. Bij een deelname van minder dan 5 inschrijvingen, gaat de wedstrijd niet door.

Art.22           Kanaalvissen
Hier mag men ook met 2 hengels vissen. Van elke gevangen vis wordt de werkelijke maar naar boven afgerond. Dus 20.4 wordt 21 cm. Het bestuur zorgt dat de voor het kanaal de benodigde vergunning aanwezig is op te vissen.
Ook hier geldt bij deelname van minder dan 5 inschrijvingen gaat de wedstrijd niet door.

Art.23          Wedstrijd annuleren.
Bij elke wedstrijd uitgezonderd het bootvissen dient het aantal inschrijvingen maximaal 4 te zijn.
Worden er bij een kanaal wedstrijd maar drie inschrijvingen  gedaan. dan gaat deze niet door!