Golfclub

Voorzitter Edwin Tenthof
Secretaris Andre den Outer
Penningmeester John Juan

 

Naam

De club is genaamd “ZR GolfClub” en is een subclub van de Personeelsvereniging van Zeeland Refinery.

Doel van de club

De ZR GolfClub wil onderlinge contacten, sportiviteit en gezelligheid stimuleren door samen bezig te zijn met golf en te spelen met wisselende mensen.

Lidmaatschap

Net zoals de Personeelsvereniging kent de subclub hoofdleden en gezinsleden. Om lid te worden van de subclub moet men ook lid zijn van de Personeelsvereniging. Lidmaatschap van de ZR Golfclub is persoon gebonden en heeft een contributieplicht per persoon.

Het lidmaatschap loop van 1 april tot 1 april (12 maanden) en kan tussentijds niet worden opgezegd. Dit is in verband met het afgesloten contract met “De Zeeuwsche”. Het lidmaatschap wordt telkens en stilzwijgend met 12 maanden verlengd.

Aanmelden kan in principe op elk moment in het jaar, dus ook tussentijds

Afmelden is alleen mogelijk op 1 moment van het jaar (vóór 31 maart).

Bestuur

Het bestuur van de ZRGolfclub bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt de agenda vast. De secretaris verzorgt de notulen, de correspondentie, de ledenadministratie, de vergaderconvocaties, het jaarverslag en het archief. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie, zoals inning van contributie, betalingsmachtigingen.

Samenstelling van het bestuur (op 01-06-2018):

Voorzitter:                          Edwin Tenthof

Penningmeester:             John Juan

Secretaris:                           Andre den Outer

De ZRGolfclub houdt elke jaar een jaarvergadering en boekjaar is het kalenderjaar.

Baanbeschikbaarheid

De ZR Golfclub heeft een contract afgesloten met de “De Zeeuwsche” te Middelburg, zodat gebruik gemaakt kan worden van hun golfbaan. Tijden reserveren gebeurt via de website van “De Zeeuwsche” met een vaste inlogcode die beschikbaar gesteld wordt door de ZR GolfClub. Uitsluitend leden van de ZR GolfClub kunnen gebruik maken van de golfbaan, middels de inlogcode. “De Zeeuwsche” is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en het bijhouden van de reserveringen.

Fair Use Policy

In de onderhandelingen met “De Zeeuwsche” is er vanuit gegaan dat elk lid de mogelijkheid moet hebben om per maand 2 maal gebruik te maken van de grote baan en 2 maal van de kleine par 3 baan. De registratie van deze aantallen vindt door “De Zeeuwsche” plaats. In geval van discussie zal de registratie van “De Zeeuwsche” bindend zijn.

Het bestuur behoudt zich het recht voor, om passende maatregelen te nemen bij misbruik van deze regeling. Indien er een excessief gebruik van wordt gemaakt kunnen de extra kosten doorberekend worden aan de veroorzaker.

Activiteiten

De club streeft ernaar om per jaar wat activiteiten te organiseren voor de leden (en eventueel introducés), zoals een toernooi of een clinic. Voor deze activiteit kan een aparte financiële bijdrage gevraagd worden van de deelnemers.

Materialen

Voor beginnende golfers is eventueel een golfset beschikbaar bij “De Zeeuwsche”. De set is alleen te gebruiken door de leden van de ZRGolfClub.

De leden zorgen voor hun eigen materialen.

Contributie

Leden van de subclub betalen een vaste contributie per maand. Van de contributie betaalt de club het lidmaatschap bij “De Zeeuwsche”. Uit de contributie kan eventueel een deel van de kosten van activiteiten worden betaald.

Leden die niet via ZR payroll betalen moeten per jaar vooruit betalen. Dit kan met een directe overmaking naar de bank rekeningnummer van de PV ondervermelding van  “Contributie ZRGolfclub” en jaargang. (wordt nog gekeken naar andere betalingsopties)