Regelementen

Artikel 1.

Dit reglement is opgesteld op grond van het in artikel 19 van de statuten van de vereni­ging bepaalde.

LIDMAATSCHAP

Artikel 2.

1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de bepa­lingen der statuten en het huishoudelijk reglement en zich daaraan te onderwerpen.

Artikel 3.

1. De vereniging kent, overeenkomstig artikel 5 van de statuten van de vereniging, gewone leden, bijleden, bijzondere leden, nevenleden en leden van verdienste.

2. Bijleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de contributieplicht.

3. De hoogte van de contributie voor gewone leden, bijzondere leden en nevenleden zal jaarlijks door de ledenvergadering herzien en bepaald worden.

4. De contributie zal voor alle leden, genoemd in artikel 3, lid 3 gelijk zijn.

Artikel 4.

1. Als nevenleden van de vereniging zullen alleen personen worden toegelaten, die werkzaam zijn bij een onderaannemer van TOTAL Raffinaderij Nederland N.V.

2. Deze nevenleden zullen bovendien slechts dan tot de vereniging worden toegelaten, wanneer de werkgever van deze personen een, door het bestuur bepaald bedrag, in de kas van de vereniging heeft gestort.

3. Deze storting, die voor elk nevenlid elk jaar moet geschieden en als entreegeld be­schouwd wordt, dient in een evenredige verhouding te staan tot de door TOTAL Raffinaderij Nederland N.V. toegezegde subsidie voor dat jaar.

4. De hoogte van entreegeld zal door het bestuur jaarlijks worden herzien vóór de aan­vang van het nieuwe kalenderjaar en tijdig aan de werkgevers van de nevenleden worden medegedeeld, zodat deze tijdig de verlangde gelden kunnen storten.

Artikel 5.

1. Inwonende gezinsleden kunnen participeren in activiteiten, waarvoor een entree gehe­ven wordt of waarvoor op andere wijze bijbetaling is vereist.

Artikel 6.

1. Het bestuur heeft de bevoegdheid, gewone leden en nevenleden voor ten hoogste 3 maanden te schorsen, indien daartoe aanleiding bestaat.

2. Onder schorsing wordt verstaan een tijdelijk vervallen van het lidmaatschap met behoud van contributieplicht.

3. Tegen een schorsingsbesluit kan de geschorste in beroep gaan bij de ledenvergadering.

4. Naast de bevoegdheid tot schorsing, geldt onverminderd het recht tot royering van een lid.

SAMENSTELLING EN TAKEN VAN HET BESTUUR

Artikel 7.

1. Het bestuur bestaat, met inachtneming van artikel 9 van de statuten van de vereniging, uit maximaal een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, een 2e pen­ningmeester, een secreta­ris, een 2e secretaris en 3 commissarissen, met dien verstande dat het bestuur uit een oneven aantal bestaat.

2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur, dat belast is met het dagelijks beheer, de uitvoering van de besluiten van het bestuur, de regeling en afdoening van huishoudelijke zaken en met de behandeling van alle spoedeisende zaken.

3. De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de vice-voorzitter of door een ander bestuurslid, aan te wijzen door het bestuur.

4. De secretaris is belast met het verzorgen van de notulen, de correspondentie (waarbij hij afschrift bewaart), de ledenadministratie, het convoceren van de vergaderingen, het opstellen van het jaarverslag en het bijhouden van het archief.

5. De penningmeester is verantwoordelijk voor de ontvangsten en uitgaven, waarvan hij nauwkeurig boekhoudt en voor de hem toevertrouwde gelden. Hij brengt de jaarlijkse ledenvergadering verslag uit over de toestand der geldmiddelen over het afgelopen jaar en dient een begroting in voor het komende jaar. De penningmeester geeft op elke bestuursvergadering opening van zaken aangaande ingekomen en uitgegeven gelden en geeft de stand van zaken betreffende nog te besteden budget gelden. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester legt hij binnen acht dagen na zijn aftreden, rekening en verantwoording af aan de kascontrolecommissie, die op haar beurt binnen acht dagen schriftelijk rapporteert aan het bestuur.

6. Met goed vinden van het bestuur kunnen bestuursleden een of meer deeltaken delege­ren aan andere leden van het bestuur of van de vereniging.

VERKIEZING VAN HET BESTUUR

Artikel 8.

1. Jaarlijks treedt zo na mogelijk de helft van het aantal bestuursleden af, met dien verstande dat de secretaris en penningmeester in verschillende jaren aftreden. In een oneven jaar treden de secretaris, tweede penningmeester, vice-voorzitter en een com­missaris af, in een even jaar de penningmeester, tweede secretaris, voorzitter en twee commissarissen.

2. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

3. De voorzitter wordt in funktie gekozen door de jaarlijkse ledenvergadering, de overige funkties worden door het bestuur onderling verdeeld.

4. In tussentijds ontstane vacatures voorziet zo nodig het bestuur. Tussentijds benoemde bestuursleden treden af op het moment van aftreden van hen in wier plaats zij be­noemd zijn.

LEDENVERGADERING

Artikel 9.

1. Op de ledenvergadering als bedoeld in artikel 10, lid 2 van de statuten van de ver­eniging worden ten minste behandeld:

a. de notulen van de vorige jaarlijkse ledenvergadering en van tussentijdse vergadering als bedoeld in artikel 10, lid 3 van de statuten;

b. het jaarverslag van de secretaris;

c. het jaarverslag van de penningmeester;

d. het verslag van de kascontrolecommissie, als bedoeld in artikel 13 van dit regle­ment;

e. de verkiezing van de leden van het bestuur;

f. in de even jaren de verkiezing van een voorzitter;

g. de begroting van het komende verenigingsjaar;

h. de benoeming van een nieuw lid van de kascontrolecommissie en de aanwijzing van een plaatsvervangend lid van deze commissie;

i. de vaststelling van de contributie voor het komende verenigingsjaar;

j. de rondvraag.

Artikel 10.

1. Kandidaten voor de verkiezing van leden van het bestuur dienen binnen een door het bestuur te bepalen termijn, voorafgaand aan de ledenvergadering, door ten minste drie leden schriftelijk te worden gesteund. Bij het ontbreken van voldoende kandidaten kunnen, staande de vergadering, alsnog kandidaten worden gesteld. Kandidaten dienen met hun kandidaatstelling in te stem­men.

Artikel 11.

1. De verkiezing van de bestuursleden en van de voorzitter vindt plaats onder leiding van een stemcommissie, bestaande uit drie leden, die uit en door de vergadering worden aangewezen.

2. Bij de verkiezing van de bestuursleden en van de voorzitter worden geacht te zijn gekozen de kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.

3. Indien op deze wijze geen beslissing kan worden verkregen, doordat twee of meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen verwerven, dan vindt tussen deze kandidaten herstemming plaats.

4. Staken de stemmen dan beslist het lot.

INKOMSTEN

Artikel 12.

1. De bronnen van inkomsten van de vereniging zijn vermeld in de statuten, artikel 11, lid 1.

2. Zoals bepaald in artikel 6, lid 2 van de statuten van de vereniging, wordt de minimum donatie hierbij bepaald op Fl. 5,– per jaar.

KASCONTROLECOMMISSIE

Artikel 13.

1. Het toezicht op de financiële bescheiden wordt namens de leden uitgeoefend door een kascontrolecommissie. Deze controleert de boekhouding van de penningmeester, het kassaldo en de overige bescheiden en legt hierover een schriftelijke verklaring af.

2. Indien de commissie zulks nodig acht, kan zij een verslag uitbrengen, waarin haar oordeel over het gevoerde financiële beheer wordt gegeven.

Artikel 14.

1. De kascontrolecommissie bestaat uit drie, niet tot het bestuur behorende leden, die daartoe door de jaarlijkse ledenvergadering worden aangewezen, met dien verstande dat elk jaar één der leden aftreedt en zich niet meer herkiesbaar kan stellen.

Artikel 15.

1. De ledenvergadering wijst jaarlijks een plaatsvervangend lid aan voor de kascontrole­commissie.

Artikel 16.

1. Indien een lid van de kascontrolecommissie vóór het einde van de termijn waarvoor hij is aangewezen, zijn funktie beëindigt, wordt zijn plaats door het plaatsvervangend lid ingenomen voor het resterende deel van de termijn waarvoor dat lid was aangewe­zen.

ACTIVITEITEN

Artikel 17.

1. Voor het organiseren van de activiteiten door de vereniging is een minimum aantal deelnemers vereist. Deze minima worden van te voren bepaald door het organisatie comité en vermeld op alle publikaties van de betreffende activiteit.

SUBCLUBS

Artikel 18.

1. De vereniging kent subclubs die halfjaarlijks, indien zij door het bestuur van de vereniging als zodanig aanvaard zijn, een subsidie ontvangen van de vereniging.

2. De hoogte van de subsidie zal berekend worden met de formule die voor alle subclubs gelijk is en als volgt luidt:

Aantal clubleden x maandcontributie x 2 x 6 = halfjaarsubsidie

De subsidie wordt berekend over max. 50 leden met dien verstande dat de subsidiere­geling weer ingaat vanaf het 51e lid. Ook deze extra subsidie kent een maximum die jaarlijks door het bestuur van de vereniging wordt vastgesteld.

3. Voor de berekening van de halfjaarsubsidie zal voor de maandcontributie maximaal Fl. 5,– berekend worden.

4. De halfjaarlijkse subsidie zal gebonden zijn aan een maximum, die jaarlijks door het bestuur van de vereniging bepaald zal worden.

5. Aanvragen voor subsidie moeten per 01-01 en 01-07 ingediend worden onder overleg­ging van de ledenlijst met daarbij vermeld de samenstelling van het bestuur met de funkties alsmede het bank-/gironummer.

6. Subclubs zijn verplicht vóór 1 juni van het kalenderjaar een begroting in te dienen voor het komende jaar. Tevens dient deze begroting vergezeld te zijn van een inven­tarislijst van in bezit zijnde goederen.

7. Subclubs kennen leden en nevenleden als bedoeld in artikel 5, lid 1 a. t/m e. van de statuten die tevens als lid van de personeelsvereniging zijn erkend.

8. Subclubs zijn verplicht om minimaal één bestuurslid af te vaardigen naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

9. De kascontrole moet plaatsvinden na afsluiting van het boekingsjaar in de maand januari en voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, een en ander in overleg met de door het verenigingsbestuur aangewezen contactpersoon en de penningmeester van de vereniging.

Artikel 19.

1. Alle goederen die door de subclubs zijn of worden aangekocht zijn en blijven te allen tijde het eigendom van de vereniging.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20.

1. Aan alle leden wordt een exemplaar van de statuten uitgereikt, alsmede het huishou­delijk reglement.

Artikel 21.

1. Iedere wijziging van dit reglement behoeft de goedkeuring van de jaarlijkse ledenver­gadering.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de algemene ledenvergadering,

Vlissingen, 7 februari 1983